Απόκριση που βασίζεται στην ανθεκτικότητα της συριακής προσφυγικής κρίσης – Μια κριτική ανασκόπηση των κριτηρίων και των πλαισίων.

Το παρόν έγγραφο υποστηρίζει μια αναπτυξιακή προσέγγισης με βάση την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση της συριακής προσφυγικής κρίσης. Διερευνεί τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι κατανοούν τις σημερινές προκλήσεις, την ευπάθεια και τα κριτήρια που θα...