Απόκριση που βασίζεται στην ανθεκτικότητα της συριακής προσφυγικής κρίσης – Μια κριτική ανασκόπηση των κριτηρίων και των πλαισίων.

Το παρόν έγγραφο υποστηρίζει μια αναπτυξιακή προσέγγισης με βάση την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση της συριακής προσφυγικής κρίσης. Διερευνεί τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι κατανοούν τις σημερινές προκλήσεις, την ευπάθεια και τα κριτήρια που θα μπορούσαν να θέσουν τις προτεραιοτήτες στις αναπτυξιακές προσπάθειες που βασίζονται στην ανθεκτικότητα. Η προσέγγιση με βάση την ανθεκτικότητα δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το επίκεντρο του εγγράφου αναφέρεται στον Λίβανο και την Ιορδανία και περιέχει αντίστοιχα το 38% και το 23% των προσφύγων στην υποπεριοχή.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  UN
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο