ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Ψηφιακή Βάση Δεδομένων με καλές πρακτικές και πόρους για το Διαπολιτισμικό Θέατρο καθώς και για το Θέατρο της Ενσωμάτωσης (Περιεκτικό)

Ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ενηλίκων καινοτόμες μεθοδολογίες και εμπνευσμένες από καλές πρακτικές και πόρους χρήσιμους για την υλοποίηση έργων διαπολιτισμικού και περιεκτικού θεάτρου.

Πρόγραμμα Σπουδών για Διαπολιτισμικό και Περιεκτικό Θέατρο

Ένα πρόγραμμα σπουδών ECVET (βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Διαπολιτισμικού και του Περιεκτικού Θεάτρου.

Go Up Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο για το Διαπολιτισμικό και Περιεκτικό Θέατρο

Ένας Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) που στοχεύει στην παροχή καινοτόμων παιδαγωγικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη χρήση τεχνικών θεάτρου για τη διδασκαλία των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και τη στήριξη της πολιτιστικής ενσωμάτωσης των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών.

Go Up Εργαλειοθήκη για Διαπολιτισμικό και Περιεκτικό Θέατρο

Ένας Πολυγλωσσικός Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) που περιέχει ένα σύνολο πρακτικών περιεχομένων, δραστηριοτήτων και μεθόδων για την παροχή υλικού στους εκπαιδευτικούς και στους συμβούλους εκπαίδευσης ενηλίκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με τεχνικές θεάτρου ως χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή στην καθημερινότητά τους για τη διδασκαλία διαπολιτισμικών ικανοτήτων και υποστήριξης της πολιτιστικής ένταξης των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών.

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.